Dapper 中使用sql in 关键字查询

  • 时间:
  • 出处:跟我学网络
  • 作者:
  • 浏览:721

标签:

传统 sql in 写法是 SELECT * FROM dbo.Users s WHERE s.id IN (1,2,3)

在dapper因为安全性,不能直接用sql接接    要采用参数化,

开始我的写法是   _db.Query<Users>("SELECT * FROM dbo.Users s WHERE s.id IN (@id) ",new { id}).ToList(); 一直报错,提示找不到id

经过反复试验确认应该这样写:_db.Query<Users>("SELECT * FROM dbo.Users s WHERE s.id IN (@ids) ",new { ids = IDs.ToArray()}).ToList();